Kategorija

El. parduotuvės Privatumo politiką rasite čia


PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE DEKOBAZE.LT

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1 Pardavėjas - MB Rikota, įregistruota ir veikianti pagal pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, registracijos Nr. 303139677.

1.2 Pirkėjas - 1) veiksnus fizinis asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus, ir kurio veiksnumas nėra apribotas teismo. 2) Nepilnametis nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus ir turintis tėvų, įtėvių arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas ir savarankiškai užsidirba. 3) Juridinis asmuo. 4) Visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.3 Pirkimo-pardavimo taisyklės - (toliau – Taisyklės) yra teisinis dokumentas, kuris nustato pardavėjo (toliau – „Deko bazė”, el. parduotuvė, pardavėjas) ir pirkėjo (toliau klientas, pirkėjas) teisės ir pareigas, prekių pirkimo ir apmokėjimo sąlygas, prekių grąžinimo tvarką, šalių atsakomybes bei kitas dėl prekių pirkimo ir pardavimo iškylančias sąlygas.

1.4 Paskyra - savanoriškai sukurta pirkėjo užsakymų istoriją ir asmens duomenis (reikalingus atlikti užsakymą) sauganti sąskaita. 

1.5. Dekobaze.lt - internetinė parduotvė esanti adresu www.dekobaze.lt.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS:

2.1 Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas suformuoja pageidaujamą prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą bei apmokėjimo būdą ir pažymi varnele prie teiginio “Susipažinau su prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir su jomis sutinku”. 

2.2 Šia Pirkimo – pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą bei atlyginti pristatymo išlaidas, Pirkimo pardavimo taisyklėse numatytomis sąlygomis.

2.3 Lankytis ir pirkti elektroninėje parduotuvėje Dekobaze.lt turi teisę tik Pirkėjai, kurie yra susipažinę su prekių Pirkimo-pardavimo taisyklėmis.

2.4 Pardavėjas turi teisę bet kada pakeisti ar papildyti Pirkimo-pardavimo taisykles.Visi pakeitimai ir papildymai skelbiami tinklapyje www.dekobaze.lt. Pirkėjęs įsipareigoja susipažinti su Pirkimo-pardavimo taisyklių pakeitimais prieš suformuodamas naują užsakymą.

2.5. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo smagukepti.lt internetinėje parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

3. PREKIŲ UŽSAKYMAS IR PIRKIMAS

3.1 Pirkėjas gali užsakyti prekes vienu iš šių būdų: 1) Internetinėje parduotuvėje dekobaze.lt užsiregistruodamas ir suvesdamas užsakymui atlikti būtiną informaciją; 2) Internetinėje parduotuvėje dekobaze.lt be registracijos suvesdamas užsakymui atlikti būtiną informaciją; 3) el.paštu.

3.2 Pirkėjas, užsisakydamas prekes internetinėje parduotuvėje dekobaze.lt nurodytų būdų, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.

3.3 Pirkėjui išsirinkus pageidaujamą prekę ar paslaugą ir suformavus prekių krepšelį, pažymėjimus varnele prie teiginio “Susipažinau su prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir su jomis sutinku” bei patvirtinus užsakymą, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo - pardavimo teisiniai santykiai ir yra sudaryta Pirkimo - pardavimo sutartis. Su Pirkimo - pardavimo sutartimi Pirkėjas privalo susipažinti iki užsakymo pateikimo. Teisiniai santykiai taip pat atsiranda Pirkėjui užsakymą pateikus el.paštu.
3.4 Po užsakymo apmokėjimo prekės yra pristatomos Pirkėjui jo pasirinktu būdu ne vėliau nei per 16 kalendorinių dienų. 
3.5 Pirkėjo užsakymai yra saugomi dekobaze.lt duomenų bazėje.

4. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS:

4.1 Pirkėjas turi teisę užsakyti ir įsigyti prekes internetinėje parduotuvėje www.dekobaze.lt šių Pirkimo pardavimo taisyklių ir Internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

4.2 Pirkėjas privalo apmokėti pateiktą užsakymą per 48val., kitų atveju Pardavėjas turi teisę vienašališkai atšaukti užsakymą ir nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį.

4.3 Už užsakymo vykdymui reikalingų duomenų tikslumą ir teisingumą vienašališkai atsako Pirkėjas. Pasikeitus Pirkėjo asmens duomenims ir apie tai neinformavus Pardavėjo, Pirkėjas prisiima visą dėl to kylančią nuostolių riziką.

4.4 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos Internetinėje parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

4.5 Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti savo asmeniniu prisijungimo prie dekobaze.lt duomenų tretiesiems asmenims. Jei pirkėjas praranda asmeninius prisijungimo duomenis, apie tai jis privalo nedelsdamas pranešti Pardavėjui.

5. PARDAVĖJOS TEISĖS IR PAREIGOS:

5.1 Pardavėjas įsipareigoja sudaryti pirkėjui galimybę naudotis dekobaze.lt  teikiamomis paslaugomis.

5.2 Pardavėjas įsipareigojas saugoti kliento asmens duomenis ir privatumą bei juos tvarkyti įstatymų nustatyta tvarka.

5.3 Jei registracijos, pirkimo metu ar vėliau yra pateikiami netikslūs, klaidinantys, melagingi ar nepilni duomenys reikalingi užsakymui įvykdyti, ar Pirkėjas nesilaiko kitų šių taisyklių reikalavimų, Pardavėjas turi teisę sustabdyti užsakymo vykdymą, apriboti Pirkėjo naudojimąsi el.parduotuve dekobaze.lt, panaikinti Pirkėjo duomenis arba apriboti Pirkėjo galimybes pasinaudoti elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

5.4 Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti paslaugų teikimą, pertvarkyti internetinio tinklapio funkcionalumą bei kitaip keisti ir tobulinti teikiamas paslaugas apie tai išanksto nepranešęs Pirkėjui.

5.5 Pardavėjas turi teisę keisti prekių ir paslaugų apmokestinamą savo nuožiūra.

5.6 Pardavėjas turi teisę sustabdyti dekobaze.lt veiklą. Tokiu atveju visi priimti ir galiojantys užsakymai yra užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

5.7 Esant pagrindui, jog Pirkėjas vienu ar kitu būdu bando pakenkti dekobaze.lt veiklai ar užsiima neleistina veikla, Pardavėjas pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo sustabdyti Pirkėjo registraciją bei naudojimąsi dekobaze.lt el.parduotuvės paslaugomis.

5.8 Pardavėjas turi teisęs atšaukti užsakymą, kai Pirkėjas 1) neapmoka užsakymo per 48val.; 2) nepavyksta su Pirkėju susisiekti per 2 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo; arba 3) Pirkėjas nenurodo, nepatikslina Pardavėjo prašomos informacijos.

6. PREKIŲ KAINOS, ATSISKAITYMO TVARKA, PREKIŲ PRISTATYMAS

6.1 Už prekes Pirkėjas gali atsiskaityti 1) naudojant banko internetinės bankininkystės sistemas; 2) išankstiniu banko pavedimu.

6.2 Dekobaze.lt internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių kaina nurodyta eurais su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Į prekių kaina nėra įtrauktos prekių pristatymo išlaidos. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas pagal pasirinktą konkretų pristatymo būdą.

6.3 Užsakytos prekės pristatomos Pirkėjo pasirinktu būdu ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų po užsakymo apmokėjimo.

6.4 Užsakymas yra laikomas apmokėtu, tik gavus iš banko patvirtinimą. Jei užsakymas yra apmokamas bankiniu pavedimu ne darbo dieną, apmokėjimo užskaitomas artimiausią darbo dieną tik gavus patvirtinimą iš banko.

6.5 Priimdamas prekes iš kurjerio ar pašto tarnybos, Pirkėjas privalo įvertinti siuntinį ir pastebėjas pažeidimą iškart pareikšti pretenzijas kurjeriui bei pranešti Pardavėjui apie pažeidimą. Pirkėjui priėmus siuntinį ir nepareiškus pretenzijų dėl jo apgadinimo laikoma, jog siuntinys pristatytas tinkamai ir Pirkėjas pretenzijų dėl prekių pristatymo neturi.

6.6 Pardavėjas turi teisę keisti dekobaze.lt elektroninėje parduotuvėje nurodytas prekių kainas po užsakymo pateikimo, jei tai yra susiję su prekės savikainos padidėjimu, techninėmis klaidomis arba dėl prekės pardavimo Pirkėjui susijusiomis išlaidomis. Pasikeitus kainai, Pardavėjas apie tai informuoja Pirkėją. Pirkėjas turi teisę neustikti su pasikeitusiomis prekės kainomis. Tokiu atveju pateiktas užsakymas yra atšaukiamas. Abi šalys sutinka, jog dėl užsakymo atšaukimo atsiradę nuostoliai nėra atlyginami.

6.7 Minimali užsakymo suma 30eur. su PVM.


7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1 Pardavėjas pasilieka sau teisę pildyti, sutabdyti, keisti šias taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus paskelbdamas apie tai elektroninėje parduotuvėje dekobaze.lt. Taisyklių pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų patalpinimo dekobaze.lt el.parduotuvėje dienos.

7.2 Pirkėjui nesutikus su pasikeitusiomis taisyklėmis, papildymais ar pakeitimais, Pirkėjas praranda teisę naudotis el.parduotuvės dekobaze.lt paslaugomis. Jei Pirkėjas toliau naudojasi dekobaze.lt paslaugomis, laikoma, jog su paiskeitusiomis taisyklėmis Pirkėjas visiškai sutinka.

7.3 Bendravimas tarp Pardavėjo ir Pirkėjo, įskaintant, bet neapsiribojant pranešimais, vyksta rašytine forma - el.paštu ar registruotu laišku. Pranešimai el.paštu laikomi gautais, kai po jų išsiuntimo praėjo 48val.

7.4 Ginčai, susiję su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. Prašymą/skundą dėl interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. [email protected], tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse, ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/

7.5 Visą tekstinė ir vaizdinė informacija pateikta Dekobaze.lt internetinėje parduotuvėje priklauso MB Rikota. Be raštiško MB Rikota sutikimo kopijuoti, perdirbti ar kitaip panaudoti Dekobaze.lt svetainėje pateiktą tekstinę ir vaizdinę informaciją draudžiama.

7.6 Susisiekti su mumis galite [email protected]


Palyginti 0

Prekių nėra

To be determined Pristatymas
0,00 € Viso

Pereiti prie apmokėjimo